Alexandre Yersin và mối tình với Nha Trang, Đà Lạt