Langbiang nhìn từ nhiều phía và từ nhiều phía nhìn về